Roboty inżynieryjne

 • rurociągi c.o. i c.w. we wszystkich technologiach wysokich i niskich parametrów wraz z wymiennikami kompaktowymi,
 • oczyszczalnie ścieków oraz kolektory deszczowe i sanitarne wraz z przepompowniami,
 • wodociągi, stacje uzdatniania wody,
 • sieci gazowe z rur stalowych i PE niskiego i średniego ciśnienia,
 • przyłącza gazowe w istniejącej sieci,
 • kompleksowe roboty drogowe (nawierzchnie bitumiczne, polbruk itp.),
 • umocnienie skarp i wykopów, wymiany gruntów,
 • roboty ogólnobudowlane,
 • roboty elektryczne,
 • urządzenia do zimowego utrzymania dróg (solarki, piaskarki) oraz części zamienne do tych urządzeń,
 • budowa wodnych zbiorników retencyjnych,
 • modernizacja i budowa obiektów hydrotechnicznych: jazów, stopni wodnych i zastawek,
 • budowa wszelkiego rodzaju przepustów,
 • budowa wałów przeciwpowodziowych,
 • regulacja rzek i kanałów,
 • modernizacja umocnień brzegowych,
 • konserwacja bieżąca i gruntowna kanałów melioracji podstawowych i szczegółowych.